Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству Республики Тыва

Тыва дылым сайзыразын!


31.10.2016

Тыва дылым сайзыразын!

Тыва Республика Азия диптин чурээнде турар, девискээринин хой кезиин менгилиг даглар ээлээн, чындыгыр кок оргулааштар, шынаа-шыктар, хоор-сарыг тараа чалгаан хову-шолдерлиг, янзы-буру унуштерлиг, куштарлыг, аннарлыг, тос чузун малы хову сынмас, каас чараш бойдустуг, байлак чуртувус.

Бис тыва дылдыг, тыва аймак сооктуг чон бис. Тыва чон шаг- тоогуден бээр кайгамчык мерген угаанныг, биче сеткилдиг, хундулээчел, топтуг- томаанныг чон бис.

Ноябрь 1-де бир дугаар бистин республикада Тыва дыл хуну демдеглеттинип турар. 2015 чыл Тывага «Тыва чанчылдар чылы» кылдыр эрткен, оон соонда Тыва республиканын баштыны Ш.В. Кара-оол Тыва дылдын хунун демдеглээр деп шиитпирлээн. Тыва дылдын хунун чылдын на ноябрь 1-де демдеглээр деп Тыва республиканын баштынынын чарлыы 2016 чылдын январь 18-те унген.

Тыва республиканын коммуналдыг ажыл агый агентилели бугу чонувусту Тыва дылывыстын хуну-биле байыр чедирип, торээн дылывысты сайзыразын деп йорээп тур!

   

Тыва дылым

Төрээн дылым, тыва дылым –

Төк кээп дүшкен, ыӊаа диген

Өгбелерден салгап алган

Өшпес одум, өгде өнчүм.

 

Дылы, Чери, Ие чокта

Тыва чонум турар деп бе?

Каргыраавыс, хөөмейивис

Каптагайга диӊмирээр бе?

 

Ынчангаштыӊ тыва дылым –

Ынакшылым, чоргааралым.

Өгбелерим арттырып каан

Өртээ турбас өндүр өнчүм.

                                           

 Екатерина Саая


Возврат к списку